, svátek má

Důležitá čísla

Tísňová volání112
Hasiči150
Záchranná sl.155
Policie158
Městská policie156
Pohotovost Brno545 538538
Pohotovost Hustopeče519 407310
Dětská pohotovost Brno      533 302236
Zubní pohotovost 545 538538
Lékárna Koliště 545 424811
Lékárna Kobližná542 212110
elektřina E.ON545 141880
voda519 411058
plyn JMP1239

Akce obce

NA TÉTO STRÁNCE SE STÁLE PRACUJE

Pořízení zametacího stroje

11_4_1
11_4_1

Zvýšení bezpečnosti chodců - III. etapa

Zvýšení bezpečnosti chodců - II. etapa

Zvýšení bezpečnosti chodců - I. etapa

Program přeshraniční spolupráce SR - ČR 2013 -2014

loga_program_ERDF

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SR-ĆR 2007 - 2013

NÁZEV PROJEKTU: CEZ MINULOSŤ SPOJME ĽUDÍ DO BUDÚCNOSTI

KÓD PROJEKTU: 22410120036

Vedoucí partner: Obec Dubovce

Prioritní osa: 1. Podpora socio-kultúrného a hospodářského rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Oblast podpory: 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradicií

Celkové oprávněné náklady projektu (EUR): 87 865,60, z toho obec Starovičky 39 051 ( skutečné náklady v Kč: 502 305,37)

Požadovaná výše FP z ERDF (EUR):             74 685,76

Webové stránky partnerské obce: www.dubovce.sk

Uskutečněné aktivity projektu - obec Starovičky:

- Úvodní střetnutí partnerů projektu

- Nákup technického vybavení pro organizaci a zabezpečení jednotlivých aktivit (16 sad lavicových setů, mobilní ozvučení, mobilní dataprojektor)

- Krojové hody ve Starovičkách (říjen 2013)

- 2 - denní exkurze dětí z Duboviec ve Starovičkách (v místní škole, výlet do Lednice)

- Návštěva v Dubovcích na konferenci o životě a smrti J. Havlíka

- Účast na tradičním masopustu v Dubovcích (únor 2014)

- Účast na Dnech tradičních řemesel v Dubovcích (květen 2014)

- Účast na oblastní přehlídce pěveckých skupin v Dubovcích

- 2 - denní exkurze dětí ze Staroviček v Dubovcích (červen 2014)

- Festival dechových hudeb ve Starovičkách (červen 2014)

- Výstava o životě významných rodáků partnerských obcí s konferencí věnovanou osobnosti pátera Václava Droboly ve Starovičkách (září 2014)

- Účast na tradičních dožínkách v Dubovcích (září 2014)

- Závěrečné vyhodnocení projektu.

Exkurce dětí v Dubovcích 26.6.2014
Exkurce dětí v Dubovcích 26.6.2014
Konference - páter Drbola
Konference - páter Drbola
Festival DH Starovičky
Festival DH Starovičky

Starovičky - nový územní plán 2011

NÁZEV PROJEKTU: Starovičky - nový územní plán

DOTAČNÍ TITUL: Projekt v oblasti Podpora obnovy venkova

EVIDENČNÍ ČÍSLO ISPROFIN: 117D11K000389

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.07060

Prioritní osa IOP: 5 - Národní Podpora územního rozvoje

Zavedeno do majetku: 2012

Celkové náklady akce:  352 800 Kč

Výše dotace celkem:      288 000 Kč  (244 800 Kč 85%, 43 200 Kč 5% )

Zhotovitel: Ing. Arch. Kaštánková, Brno

Popis projektu: Projekt bylo nutné realizovat, neboť platná ÚPN SÚ z roku 1995 včetně 3 změn je již naplněna. Urbanistická koncepce platné ÚPD již nereflektovala nejnovější trendy a poznatky pramenící jak z vývoje společnosti, tak i požadavků rozvoje ČR vyjádřené v PÚR ČR 2008 a ZÚR JMK. Projektem bylo dosaženo vyváženého udržitelného rozvoje ekonomického pilíře a zharmonizování rozvoje obce s environmentálním pilířem.

Chodník Tálky II - 2011

NÁZEV PROJEKTU: Starovičky - chodník Tálky II

DOTAČNÍ TITUL: Projekt v oblasti Programu rozvoje venkova JmK

Uvedení do provozu: 31.1.2011

Celková náklady akce:   341 508,00 Kč

Výše dotace celkem:       150 000,00 Kč 

Zhotovitel: Stavoč s.r.o. Horní Bojanovice

Popis projektu: Finanční výpomoc Jihomoravského kraje byla využita při vybudování chodníku v oblasti výstavby nových rodinných domků. Jedná se o investiční akci, při které bylo provedeno vybudování tří částí chodníku- větve "A", větve "B" a větve "C" celkové šířky 1,5 m. Délka větve "A" činí 82 m, délka větve "B" je 144 m a délka větve "C" 118 m.

Víceúčelové hřiště 2011

NÁZEV PROJEKTU: Starovičky - vybudování víceúčelového hřiště

DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova

EVIDENČNÍ ČÍSLO ISPROFIN: 117D815000139

Uvedení do provozu: 30.11.2011

Celková náklady akce:  779 960,00 Kč

Výše dotace celkem:       384 983,00 Kč 

Zhotovitel: JM Demicarr s.r.o., Stavební práce D. Poláček

Popis projektu: Obsahem projektu bylo vybudování sportovního hřiště o ploše 38 x 24 m spočívající v urovnání mírně svažitého terénu a vybudování betonové opory svahu, vytvoření vhodných podkladních vrstev a založení travnatého hřiště, oplocení výšky 3m a 4 m a vybavení sportovní sestavou pro volejbal, nohejbal, badminton a malou kopanou.

stavba
stavba
final1
final1
final
final

Rekultivace staré skládky TKO - Slaměnka 2010 - 2011

NÁZEV PROJEKTU: Rekultivace staré skládky TKO Starovičky

PRIORITNÍ OSA: 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

KÓD PROJEKTU: CZ.1.02/4.1.00/08.02595

Zkolaudováno: 11.7.2011

Celková náklady akce: 35 873 392 Kč

Výše dotace celkem:   32 240 480,40 Kč 

                        z toho : 30 449 342,60 Kč (85% z fondů EU)

                                      1 791 137,80 Kč (5% SFŽP ČR)

Zhotovitel:

Popis projektu:

P6100439
P6100439
2
2
1
1
4
4
P5100344
P5100344
P5100352
P5100352
P6080392
P6080392
P6220522
P6220522
skládka_výsadba zeleně2
skládka_výsadba zeleně2

Rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV 2010 - 2011

NÁZEV PROJEKTU: Starovičky - ČOV a rekonstrukce kanalizace

PRIORITNÍ OSA: 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

KÓD PROJEKTU: CZ.1.02/1.1.00/08.02023

Zkušební provoz: 31.8.2011

Celková náklady akce:78 404 379,18 Kč

Výše dotace celkem:   59 556 446,47  Kč 

                        z toho : 56 247 755,00 Kč (85% z fondů EU)

                                       3 308 691,47 Kč (5% SFŽP ČR)

                                       6 617 382,95 Kč (10% půjčka SFŽP)

stavba2
stavba2
stavba1
stavba1
stavba
stavba
12_1_ČOV
12_1_ČOV

Starovičky, Tálky, veřejné osvětlení III. etapa 2009

NÁZEV PROJEKTU: Starovičky, Tálky, veřejné osvětlení

DOTAČNÍ TITUL: Projekt v oblasti Programu rozvoje venkova JmK

SMLOUVA Č. : 424/09/ORR/RVZ

Uvedení do provozu: 31.12.2009

Celková náklady akce:444 130 Kč

Výše dotace celkem:   200 000 Kč 

Popis projektu:  Finanční výpomoc Jihomoravského kraje byla využita pro vybudování veřejného osvětlení v lokalitě výstavby nových rodinných domků Tálky III. Jedná se o investiční akci, při které byla provedena pokládka kabelů venkovního osvětlení a montáž 8 stožárů a svítidel veřejného osvětlení.                       

Protierozní opatření Starovičky - zpevnění břehu sběrného příkopu 2009

NÁZEV PROJEKTU: Protierozní opatření Starovičky - zpevnění břehu sběrného příkopu

DOTAČNÍ TITUL: Projekt v oblasti vodního hospodářství - Podpora staveb protipovodňové ochrany

SMLOUVA Č. : 24/2009/OPŽ

Uvedení do provozu: 1.12.2009

Celková náklady akce:1 024 528 Kč

Výše dotace celkem:       650 000 Kč 

Popis projektu: Finanční výpomoc Jihomoravského kraje byla využita pro technická opatření pro transformaci povodňové vlny ve Starovičkách, v okrese Břeclav. Stavební práce spočívaly v odstranění zcela nevyhovujícího stávajícího zpevnění břehů sběrného příkopu a nahrazení novým systémem - dlažby z lomového kamene osazené na betonovou podkladní desku.

Vrt - studna na místním hřišti 2009

NÁZEV PROJEKTU: Vybudování studny závlahového systému

DOTAČNÍ TITUL: Projekt v oblasti tělovýchovy a sportu JmK

SMLOUVA Č. : OŠ/90/09

Uvedení do provozu: 1.12.2009

Celková náklady akce:   179 836 Kč

Výše dotace celkem:       100 000 Kč 

Zhotovitel: OÁZA Radimov

Popis projektu: Finanční výpomoc Jihomoravského kraje byla využita pro vybudování studny závlahového systému fotbalového hřiště. Jedná se o investiční akci, při které bylo provedeno vybudování vlastní vrtané studny osazené prefabrikovanou šachtou s poklopem, vybavení vrtu čerpadlem a zapojení do systému automatického dopouštění akumulační nádrže.

stavba
stavba

Chodníky v parku 2009

NÁZEV PROJEKTU: Starovičky - úprava parku

DOTAČNÍ TITUL: Projekt v oblasti Podpora obnovy venkova

EVIDENČNÍ ČÍSLO ISPROFIN: 2171158554

Uvedení do provozu: 1.12.2009

Celková náklady akce:  476 926,44 Kč

Výše dotace celkem:       300 000,00Kč 

Zhotovitel: Ekodlažba Brno, Floraservis Brno

Popis projektu: Finanční výpomoc Ministerstva pro místní rozvoj byla použita pro vybudování chodníků a zpevněných ploch, vybavení mobiliářem a výsadbu zeleně veřejného prostranství - místního parku Starovičky p.č. 295/5, 295/6, 295/7 a 295/10. Jedná se o investiční akci, při které bylo provedeno vybudování chodníků s pochůznou štěrkovou plochou 409m2, terénní úpravy a osetí travním semenem na ploše 500m2, vybavení odpočinkových míst mobiliářem - 10 ks laviček a 3 ks odpadkových košů a doplňující výsadba zeleně okrasnými stromy různých druhů v počtu 10 ks.

stavba
stavba
8_7
8_7

Komunikace - Tálky III 2009

TATO AKCE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JMK A MMR:

NÁZEV PROJEKTU: Vybudování místní komunikace pro výstavbu nových rodinných domků v lokalitě Starovičky - Tálky

DOTAČNÍ TITUL: Dotace z rozpočtu JmK

NÁZEV PROJEKTU: 15 TI Starovikčy, p.p. č. 482/1, 493/4, 494/4, 495/4, 496/3, 497/2, 498/3, 499/4, 500/4, 501/4, 501/5, 502/4, 504/9, 507/8, 508/8, 509/8, 510/6, 511/1-3, 518/3, 518/4, 521, 522/2, 526/2, 1019/8, 1028/47, k.ú. Starovičky

Ev. č. ISPROFIN:  1175130191 

Uvedení do provozu: 31.12.2009

Celkové náklady akce:  3 577 635,30 Kč

Výše dotace z JmK celkem:         300 000,00 Kč 

Výše dotace z MMR celkem:       750 000,00 Kč

Zhotovitel: Ekodlažba s.r.o. Brno

Popis projektu: Finanční výpomoc Jihomoravského kraje byla využita při vybudování místní komunikace v oblasti výstavby nových rodinných domků Tálky III. Jedná se o investiční akci, při které bylo provedeno vybudování místní komunikace spolu s odstavnými plochami.

Další investice pořízené v roce 2009

- vzduchotechnika (rekuperace) v pohostinství č.p. 253           428 861,90 Kč

- plynoinstalace (topení) v budově obchodu č.p. 62                  158 463,00 Kč

- odstavné plochy - parkoviště Tálky III                                    223 244,00 Kč

- informační panel (letecký pohled) před OÚ                              74 779,30 Kč

- kovaná mříž na studnu u kostela                                                56 281,00 Kč

- kopírka Canon iRC 2380i (na tisk zpravodaje)                         129 890,00 Kč

- KIA CEED SW 1,4 Active                                                        327 440,00 Kč

2009_mozaika KD
2009_mozaika KD
Nahoru

© Obec Starovičky, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti

Obecní Úřad Starovičky, č.p. 43, 691 68 Starovičky

tel.: +420 519 414 035, email: starovicky@starovicky.cz

Za stránku odpovídá: Obec Starovičky, poslední aktualizace: 2.1.2017 13:17.